ފޭދޫ


ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540045

ފެކްސް: 6540045

އީމެއިލް: info@feydhoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Feydhoo Council

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން81.73ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްފަތުރުވެރިކަން
މަސްވެރިކަން
ވަޑާންކުރުން
ދަނޑުވެރިކަން
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
ރަށުގެ ކޯޑްC4ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް3040ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން22
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް2
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރުހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް2
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު2
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު1
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު1
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ1ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު1
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް1
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިންނެތް
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިނެތް
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން24