ގޮއިދޫ


ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540043

ފެކްސް: 6540043

އީމެއިލް: info@goidhoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Goidhoo Council

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫއަކީ ބޮޑުމިނުގައި 106 ހެކްޓަރު ހުންނަ ރަށެކެވެ. ޕްރީސްކޫލް ޚިދުމަތާއިއެކު ގްރޭޑް 10އާއި ހަމައަށް ތައުލީމް ހާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވެއެވެ. 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާއިރު 1 ޑޮކްޓަރާއިއެކު ޞިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދަނީ ޞިއްހީމަރުކަޒުންނެވެ. ރަށުގެ މީހުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރަށުންބޭރު ވަޒީފާތަކުގައާއި ރިޒޯޓްތަކުގައެވެ. ރަށުގައި ކުޅޭ މައިގަނޑު ކުޅިވަރަކީ ފުޓުބޯޅައެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން106 ހެކްޓަރދަނޑުވެރިކަން، ފަންގެވިނުންމަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑްC3ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03030ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން05
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް01
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސެކަންޑަރީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓުނެތް
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުނެތް
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗްނެތް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން198
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގާއިމްކުރެވިފައިރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން15