ނޫމަރާ


ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540042

ފެކްސް: 6540042

އީމެއިލް: info@noomaraa.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ:

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން50.12ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްކިއްސަރު ވަޑާން
ފަންގި ވިނުން
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ
ރަށުގެ ކޯޑްC2ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03020ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން12
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް03
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް01
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓުނެތް
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ1ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުނެތް
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗްނެތް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން54
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިނެތް
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން