މިލަންދޫ


މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540063

ފެކްސް: 6540063

އީމެއިލް: info@milandhoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Milandhoo Council

ށ މިލަންދޫއަކީ ށ މާކަނޑޫދޫ މީހުން މާކަނޑޫދޫގައި ހުރި ތިމާވެށީގެ ދަތި އުނދަގޫތަކެއްގެ ސަބަބުން އަލަށް އާބާދުކުރެވި މީހުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މާކަނޑޫދޫ މީހުން މިލަންދުއަށް ބަދަލުވާން ފެށީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2000ގައެވެ. މީހުން ބަދަލުވެ ނިމިފައިވަނީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2005ގައެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިންރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
ރަށުގެ ކޯޑްC16ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03160ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރުހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުމަތީ ސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގާއިމްކުރެވިފައިރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން