މާއުނގޫދޫ


މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540056

ފެކްސް: 6540056

އީމެއިލް: info@maaungoodhoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Maaungoodhoo Council

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން26 ހެކްޓަރރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްމަސްވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑްC14ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03140ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން12
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސެކަންޑަރީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު00
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ1ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު00
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު (ފެނަކަ )ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް03
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން29
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން37