ކޮމަންޑޫ


ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540027

ފެކްސް: 6540027

އީމެއިލް: info@komandoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Komandoo Council

ށ.ކޮމަންޑޫއަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކާ އަޅާބަލާއިރު އާބާދީ ބޮޑު، އަދި ބިންކުޑަ ރަށްވެސްމެއެވެ. މިރަށުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 6 އޭކަރެވެ.

މިރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިގޮތުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާ، ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރި ކަމާއި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާ، ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމާ، ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމާ، އިހިނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި ލޭނުއެޅުމާ، ކަށިމިޔަރު ބޭނުމާ، ވަދުމަސްވެރިކަމާ، ކަހަނބުހިފުމުގެ މަސައްކަތަކީ ފަސްމަގުގައި ކުރި މަސައްކަތެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން12 ހެކްޓަރރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްމަސްވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑްC13ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03130ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން42
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް03
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރުހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް03
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުމަތީ ސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުނެތް
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ02ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުނެތް
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް01
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްގާއިމްކުރެވިފައިރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިންނެތް
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި01
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން38