ޅައިމަގު


ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540051

ފެކްސް: 6540051

އީމެއިލް: info@lhaimagu.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Lhaimagu Council

ޅައިމަގަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ އިރުދެކުނުން އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީގައި ފުނަދޫގެ ހުނޅަގުން ގާތްގަޑަކަށް 3 މޭލު ހުނޅަގުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. މިއީ މިލަދުންމަޑުލުކިޔާ ޤުދުރަތީ އަތޮޅުގެ ރަށެކެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ށ. އަތޮޅުގެ ރަށެކެވެ. މިރަށާއި މާލެއާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް 130 މޭލުއެވެ. ރަށުގެ ނަންބަރަކީ 280 އެވެ.  މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރިސޯޓްތަކުގައެވެ. މިރަށުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް 2840 ފޫޓެވެ. ފުޅާމިނަކީ 2245 ފޫޓެއެވެ. 

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން28.55 ހެކްޓަރުރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްރިސޯޓް ވަޒީފާ
ރަށުގެ ކޯޑްC11ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03110ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން06
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރުހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު00
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތްފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް03
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން00
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން12