މަރޮށި


ރާއްޖޭގެ އުތުރުން 3ވަނައަށް އޮތް އަތޮޅުކަމުގައިވާ  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ށ.މަރޮއްޓަކީ އަތޮޅުގެ މެދު ތެރޭގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ށ. އަތޮޅުގެ 10ވަނަ ރަށުގެ ގޮތުގައި އޮތް މަރޮށި އޮންނަނީ ގާތްގަޑަކަށް އުތުރުން "30 '12 06 ދަރަޖަ އަދި ދެކުނުން "40 '03 73 ދަރަޖައިގައެވެ. ރަށަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ C-10 ކެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 690 މީޓަރު ދިގު، 600 މީޓަރ ފުޅާ މިނުގައި ހުންނަ މަރޮއްޓާއި މާލެއާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް 230 ކިލޯމީޓަރ ( 124 ނޯޓިކަލް މޭލް) އެވެ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ށ.ފުނަދުއާއި މަރޮއްޓާއި ދެމެދު ހުންނަނީ 14.10 ނޯޓިކަލްމޭލެވެ. މަރޮއްޓާއި އެންމެ ކައިރިގައި އޮތް ( 9.14 ނޯޓިކަލްމޭލު ދުރުގައި އޮތް ) މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ ށ. ފޯކައިދޫ އެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނުންސުރެން އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް މަރޮށީ މީހުން ބާއްވަނީ 9.34 ނޯޓިކަލްމޭލް ދުރުގައި އޮތް ށ.ކޮމަންޑު އާއި އެވެ. 2.40 ނޯޓިކަލްމެލް ދުރުގައި އޮތް މެދުކުބުރުދުއަކީ މަރޮއްޓާއި އެންމެކައިރީގައި އޮތްރަށެވެ. ސަރުކާރާއި ރަށަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ އާއި ރަށަށް އުފަން މަރޮށީ ހުސެން ކިލެގެ ފާނުގެ ( ޙުސައިން ޢަބުދުﷲ، މ. އަރީޖް) ދީލަތި އެހީފުޅާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ބުރަމަސައްކަތުން 1998 ވަނަ އަހަރު ހެދިފައިވާ 125000 އަކަފޫޓްގެ ބަދަރު އޮންނަނީ ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައެވެ. މިބަދަރަކީ ދެމޫސުމަށްވެސް ފަސޭހަ، އަމާން ބަދަރެކެވެ. މަރޮށީގެ ރައްޔިތުން ޢާއްމުކޮށް ޢާމުދަނީ ހޯދުމަށް ރަށުންބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ރަށުގައިތިބެގެން ވިޔަފާރިއާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަންގެވިނުން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
އާދަޔާޚިލާފު ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ "މަރޮށީ ކަރުހަކުރާއި ، ބޮޑު ކާނިގަހުގެ" ސަބަބުން މަރޮށި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. ރާއްޖެ ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގައުމީ ބަތަލް ކުރެއްވި އަގުހުރި ޖިހާދުގައި މަރޮށީ ރައިވެރިބޭ ކުރެއްވި ބުރަމަސައްކަތްތަކުގެ ހަދާންތައް އާވާ މަރޮށީ ކާނިގަހަކީ ( ކަޅުއޮށްފުއްމީގެ ރިޔާ ބޭއްވުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ޖެއްސެވި ތިން ކަޑައިން ކަޑައެއް) 451 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ ގަހެކެވެ. ދީނާއި ގައުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ޖިހާދުގައި މަރޮށީގެ ރައްޔިތުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު ރަމްޒުކޮށްދޭ އަގުހުރި ދިރުމެކެވެ. މިގަހަކީ ސަރުކާރުން ހިމާޔަތް ކުރައްވާފައިވާ ތާރީޚީ ތަރިކައެކެވެ. އަދި "ކަޅުއޮށްފުންމި" ދުސްމަނުންގެ ކިބައިން ފިލުމަށް މަރޮށީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮންނަ ކުޅިއަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ހެދިފައިވާ ނެރަކީ ("ކަޅުއޮށްފުންމި ވަތްތަން") ވެސް ތާރީޚީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ބަލަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން41.4ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްމަސްވެރިކަން، ފަންގެވިނުން
ރަށުގެ ކޯޑްC10ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03100ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން13
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް00
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރުހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު00
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް01
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން00
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގާއިމްކުރެވިފައިރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން22

މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540054

ފެކްސް: 6540054

އީމެއިލް: info@maroshi.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Maroshi Council