ކަނޑިތީމު


ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540041

ފެކްސް: 6540041

އީމެއިލް: info@kanditheemu.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Kanditheemu Council

ށ. ކަނޑިތީމަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 88 ހެކްޓަރު ހުރި ރަށެކެވެ. އަދި މިރަށަކީ ޒަމާނުއްސުރެއް އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބަލާއިރު މަސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިއްސަރު ވަޑާމާއި، ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުން އަދި ދަނޑުވެރިކަންފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ މިރަށުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން88 ހެކްޓަރރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްމަސްވެރިކަން، ވަޑާންކުރުން، އިމާރާތްކުރުން
ރަށުގެ ކޯޑްC1ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03010ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން17
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް04
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް04
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް00ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް06
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން40
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގާއިމްކުރެވިފައިރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުގާއިމްކުރެވިފައިރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން15