ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/17 ހުށަހެޅުން: ކޮވިޑް-19 ށ.އަތޮޅު އިމަރޖެންސީ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު      – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު މުޅި ދުނިޔެއަށް ޢާއްމުކޮށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކޯވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެއަށް ވެސް އައިސްފައިވާއިރު، މި އަތޮޅަކީ މާލެ ފިޔަވައި، މި ބަލީގައި […]

ށ.އަތޮޅު އިމަރޖެންސީ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން-2020/17


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/16 ހުށަހެޅުން: ކޮވިޑް-19 ށ.އަތޮޅު އިމަރޖެންސީ ފަންޑު އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ކޮވިޑް- 19 ވިޔަވަތި އިމަޖެންސީ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވުމަށް ފާސްކޮށް، މިއަހަރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ “ވިޔަފަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2020” ހޯސްޓްކުރުމުގެ […]

ކޮވިޑް-19 އިމަރޖެންސީ ފަންޑު އެކުލަވާލުން -2020/16


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/13 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއިން އިންޖީނުތައް މަރާމާތުނުކުރުމަށާއި، އައު ދެ އިންޖީނު ވެސް ނުގަތުމަށް ފާސްކޮށް،  އައު […]

ވިޔަވަތި ލާންޗު ގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުން- 2020/13ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/12 ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން އެލް.ޖީ.އޭއިން ކައުންސިލްތަކުގެ އިޞްލާޙް ހޯދުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ އުޞޫލަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގަޔާއި، ޖަލްސާގައިވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ އާއި، […]

ކައުންސިލްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުން- 2020/12


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/11   ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި، ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ގާތްވެފައިވުމާއި، މި ދައުރު ވެސް ނިމެން ގާތްވެފައިވުމާއެކު މަހާސިންތާ ބާއްވަން އައުލާކަން ބޮޑީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލަށް ކަމުގައިވާތީ އާއި، […]

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 2020 ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން- 2020/11


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު:2020/10 ހުށަހެޅުން: ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް  /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 25ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. […]

ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރުން 2020/10ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު:2020/09 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2020 ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2020، ހޯސްޓްކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، މިހާރު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ބޭއްވެންނެތުމާއެކު، މި މުބާރާތް […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2020 ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން – 2020/9


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު:2020/08 ހުށަހެޅުން: ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަންރިސޯސް  /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލްކަމަށާއި، އެޑްމިން ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ފެބުރުވަރީ 04ވަނަ ދުވަހުގެ […]

ކިޔެވެނި އެހީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން- 2020/18


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު:2020/07 ހުށަހެޅުން: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 188/POD/CIR/2020/18 (28/1/2020) އިން ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު ވަގުތީ އެސްޖީއެއްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަންރިސޯސް  /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ސިވިލް […]

ވަގުތީ އެސް.ޖީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކުރާނެ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައެޅުން- 2020/07ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު:2020/06 ހުށަހެޅުން: ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް މާލެ ދިއުމަށްޓަކައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: ☐ ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު    ☐ ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް މާލެ ދިއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެޗް.އާރު ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ  […]

ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް ވީއްލުން- 2020/06