ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/46 ހުށަހެޅުން: މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު      – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން “މަސައްކަތު ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލު” އަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު […]

މަސައްކަތު ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލު


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/45 ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ބައެއް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ތަޖުރިބާ އާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސައުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު […]

އިދާރީ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރުން 2019/45


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/44 ހުށަހެޅުން: ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސައުދުﷲ ޢުޘްމާން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 […]

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރުން- 2019/44ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/43 ހުށަހެޅުން: ރިވިއުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސައުދުﷲ ޢުޘްމާން ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކުރެވި ރިވައިޒްކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 އޮކްޓޫބަރު […]

ރިވިއުކުރެވިފައިވާ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން – 2019/43


ނަންބަރު: 2019/42 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 2018 އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއި، ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު    – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސައުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 2018ގެ މާއްދާ 3 ގެ […]

މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 2018 އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/41 ހުށަހެޅުން: ސްޓާފް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު                 – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްދު ފާއިޒު ސްޓާފް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞިލު، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް […]

ސްޓާފް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދުތަފްޞީލް ފާސްކުރުން – 2019/41ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/40 ހުށަހެޅުން:    ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ސްކޫލުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހެދޭ […]

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ސްކޫލުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން 2019/40


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/39 ހުށަހެޅުން:    އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯހުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯހުގެ ބަޖެޓް ކަރުދާސް، ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް […]

އޭ.އެފް.ސީ ‘ސީ’ ކޯޗިންގ ކޯހުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން-2019/39


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/38 ހުށަހެޅުން:    ވިޔަވަތި އިނާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ވިޔަވަތި އިނާމު 2019 އަށް ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަންތައް މަދުވުމާއި، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި އަހަރު  ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް […]

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާބެހޭ – 2019/38ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/37 ހުށަހެޅުން:    ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ މުއައްޒިފުންގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ޓްރަސްޓްފަންޑު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އައު އަހަރު (2020ވަނަ އަހަރު) ދާއިމީ ކުރާގޮތަށް ނިންމައި، […]

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުން-2019/37