ޚަބަރު


ށ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް  ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މިނސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިގެން ށ.ފުނަދޫ ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކޭމްޕަހުގައި މިއަދު 9:00 ން 15:00 އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، އީ.ޕީ.އޭގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު […]

ށ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ކޯހަކީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއްސަސާތަކާއި، ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ޢާއްމު ފަރުދުންނާއެކު ޖުމުލަ 25 ފަރާތުން […]

ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފެށިއްޖެ.


ށ.ފުނަދޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:10 ގައި ޓެސްޓްފުލައިޓް ޖައްސައިފިއެވެ. ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓުގައި ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ. 50 މީހުންނާއެކު މޯލްޑިވިއަން ބޯޓުގައި ކުރި މިދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޒުހައިރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ […]

ށ.ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފިށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މައި ކޮލެޖުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާސް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކާއި، ޑިގްރީ ލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކޯސްތަކެއް ށ.އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް އެ ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިރޭ 9:30 ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. މައި ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ […]

ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް މައިކޮލެޖާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ފުނަދޫގައި ހުންނަ ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކެމްޕަހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް […]

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި


2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނެ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ފުނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނިމިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުނަދޫގެ މުއްސަސަތާތަކުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، އިސްރަށްވެހިން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް މި ފެށުނު ހަފުތާއާއި، ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކުގައި […]

ބަޖެޓަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށިއްޖެ.ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އެ ކައުންސިލްތައް ހިންގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފެށުމުގެ ގޮތުން މި ދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުނަދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރެވިފައިވާއިރު މިފެށޭ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 6 ރަށެއް މޮނިޓަރކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  މި ގޮތުން މި މަހުގެ 12 އިން 14 އަށް ފީވައް، މިލަންދޫ، ނަރުދޫ، ބިލެތްފަހި، […]

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު ފަށައިފި


1441ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00ގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ އެސެމްބްލީ އޭރިޔާގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޯޕްސްގެ މުދައްބިރުންނެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 6 ގެ […]

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިމަހުގެ 12 އިން 22 އަށް ށ.ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު “އޭ.އެފް.ސީ/އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް” ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ރޭ 8:30ގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނާއިބުރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޒިމާއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން މި ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވީ […]

އޭ.އެފް.ސީ/އެފް.އޭއެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭމް.އެމް) އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 25 އަހަރާއި، 50 އަހަރާ ދެމެދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި ކޯހުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން 25 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ލައިސަންސް އޮތް  ކޯޗަކު ތަމްރީނުކުރުމާއި، ހުނަރުވެރި ކޯޗުންތަކެއް އުފެދި ފުޓްބޯޅައިގެ […]

އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ފެށިއްޖެ