ޚަބަރު


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ފުނަދޫގައި ހުންނަ ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކެމްޕަހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް […]

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި


2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނެ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ފުނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނިމިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުނަދޫގެ މުއްސަސަތާތަކުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، އިސްރަށްވެހިން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް މި ފެށުނު ހަފުތާއާއި، ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކުގައި […]

ބަޖެޓަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށިއްޖެ.


ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އެ ކައުންސިލްތައް ހިންގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފެށުމުގެ ގޮތުން މި ދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުނަދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރެވިފައިވާއިރު މިފެށޭ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 6 ރަށެއް މޮނިޓަރކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  މި ގޮތުން މި މަހުގެ 12 އިން 14 އަށް ފީވައް، މިލަންދޫ، ނަރުދޫ، ބިލެތްފަހި، […]

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު ފަށައިފި1441ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00ގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ އެސެމްބްލީ އޭރިޔާގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޯޕްސްގެ މުދައްބިރުންނެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 6 ގެ […]

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިމަހުގެ 12 އިން 22 އަށް ށ.ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު “އޭ.އެފް.ސީ/އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް” ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ރޭ 8:30ގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނާއިބުރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޒިމާއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން މި ޖަލްސާ ފައްޓަވައިދެއްވީ […]

އޭ.އެފް.ސީ/އެފް.އޭއެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭމް.އެމް) އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 25 އަހަރާއި، 50 އަހަރާ ދެމެދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި ކޯހުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން 25 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ލައިސަންސް އޮތް  ކޯޗަކު ތަމްރީނުކުރުމާއި، ހުނަރުވެރި ކޯޗުންތަކެއް އުފެދި ފުޓްބޯޅައިގެ […]

އެފް.އޭ.އެމް “ސީ” ސެޓްފިކެޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ފެށިއްޖެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި، ހިއްސާކުރުމަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން އިއްޔެ ށ.ފުނަދުއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، އެ ކައުންސިލްގެ ޓީމާ ދެމެދު ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި، ހިއްސާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފާދިއްޕޮޅު އަތޮކައުންސިލާއި، އެ އަތޮޅު ހިންނަވަރާއި، ނައިފަރާއި، ކުރެއްދޫ އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލުން ޖުމުލަ 22 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި 2018ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، 2019ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، މުވައްޒަފުންގެ […]

ޅ.އަތޮޅުޓީމާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި


ށ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީއެހީ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ރަށުކައުންސިލްތަކުން ރަށްވެހި ތަރައްޤީއަށް ރާވައި، ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިއްޔެ ވަނީ ފޯކައިދޫ، ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން ޕްރަޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ފޯކައިދޫކައުންސިލާއެކު ވެވުނު ފަހުމުނާމާގައި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު ސޮއިކުރެއްވިއިރު […]

ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދޫކުރަން ފަށައިފި


ޞިއްޙީދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރު ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީ އެހީދިނުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖަރ ހެލްތު ސަރވިސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުމްރަތެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެ […]

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފިރާއްޖޭގެ 11 އަތޮޅެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރާނެ ރަށްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގަވާ މަސްރޫޢުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ސީ.ޑީ.އީގެ ފަރާތުން ހާލާ ކުރިޔަށްގެންދަވާ މި ސަރވޭގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްރަށާއި، ފަޅުތަކާއި، ފަރުތަކާއި، ގިރިތަކާއި، ކަނޑުއޮޅިތަކާއި، ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އަތޮޅުގެ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި، […]

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ށ.އަތޮޅުގެ އެސެސްމެންޓެއް ހަދައިފި