ވިޔަވަތި އިނާމު 2019


ތަޢާރަފް
މިއީ، ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން، އިތުރުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމަށާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، ދަރުމަވެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށާއި، ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މުއައްސަސާތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކާމިޔާބީ ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު، ޝަރަފު ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.
މަޤުޞަދު
• އަތޮޅުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން
• އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން
• މަދަނީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުން
• ދަރުމަވެރިން ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން
• ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަތީ ކާމިޔާބީ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރަފް އެރުވުން