ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓްތައް


2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ( ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ)
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ( ށ. މަރޮށި ކައުންސިލުގެ އިދާރާ)
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް ( ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ)