ގުޅުއްވުމަށް


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ށ. ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 6540025، 6540038، 6547113

ފެކްސް: 6540057

އީމެއިލް: secretariat@shaviyani.gov.mv

ވެބްސައިޓް: www.shaviyani.gov.mv

 

މިއިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ

ނަން: މަމްދޫޙް ނަސީމް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 6540025، 9899955

އީމެއިލް: mamdhooh@shaviyani.gov.mv