ޚަބަރު


ށ.އަތޮޅުގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، ވަނަވަނަ ޙާޞިލުކުރި ދަރިވަރުންނާއި،  ޓީމުތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ މިއަދު ހެނދުނު ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފެށިގެން ދިޔަ މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ތަޢުވީޤް ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި،  ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2019 އަހަރުގެ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ފުނަދޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި މިއަދު 14:00ގައި ފެށުނު މި މުބާރާތް ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފައްޓަވައިދެއްވީ އަލްޙާފިޡް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅުގެ 12 ސްކޫލަކުން 102 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ވާދަކުރާނެއެވެ. އޭގެ […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިއްޖެ


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ އެމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންފަށައިފިއެވެ.       މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 14 ރަށާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ޕަމްޕް ސިސްޓަމްތައް ޙަވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ނަރުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ ވަނީ ތަކެތި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.       މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނައުމަށް 2018 ޑިސެމްބަރު 31ގައި ޝިހާމް އަމީން އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު […]

އެމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޕަމްޕް ސިސްޓަމް ދޫކުރަން ފަށައިފިށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ވިޔަވަތި އިނާމު 2019″ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރ ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ.       ސްކޫލުތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މި އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވަނީ 8 ސްކޫލަކުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޭދޫސްކޫލާއި، ބިލެތްފަހީ ސްކޫލާއި، ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި، މަރޮށީ ސްކޫލާއި، ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލެވެ. އެގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށް ވަނީ 5 ސްކޫލަކަށް ގިފްޓް […]

ވިޔަވަތި އިނާމު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަހަރު ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ބޭއްވުމަށް ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލާއެކު ފަހުމުނާމާގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފިއެވެ.       މިކަމަށްޓަކައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ފަހުމުނާމާގައި ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިރާޖެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާހިދެވެ.       ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށް […]

މި އަހަރުގެ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:15 ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ފުނަދޫއިން ވަރަށްހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައިވާއިރު މިއަދު ހަވީރު ފޯކައިދޫ އަށް ވަޑައިގެން މިރޭ […]

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ޢާއްމުކުރި “ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގ 2017″ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސް އިން އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން 02ވަނަ އާއި، ސަބް އިންޑެކްސްގެ ތެރެއިން “ސެކިއުރިޓީ އިންޑެކްސް” އިން 1ވަނަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ) އަތޮޅުކައުންސިލުން ޙާޞިލުކޮށްފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ރޭންކިންގ 2017 އިން ހޯދި ކާމިޔާބު ފާހަގަކޮށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ނެރުއްވާފައިވާ ލިއުމުގައި ވަނީ ” މިކާމިޔާބީގެ ޙައްޤުވެރިން ކަމުގައިވާ މި […]

ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގ 2017 އިން މަތީ ވަނަތަކެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް


ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މިރޭ ބޭއްވުނު ކުއިޒް މުބާރާތް ގަދަހަމާންތި ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޖުމުލަ 3 ބުރަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކާންނާޓީމާއި، ގަދަހަމާންތި ޓީމެވެ. މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ޙާޞިލުކުރި ގަދަހަމާންތި ޓީމުން  148 ޕޮއިންޓް ހޯދިއިރު ދެވަނައަށް ދިޔަ ކާންނާ ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 120 ޕޮއިންޓެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މުބާރާތް ބެއްލެވުމަށް […]

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ ކުއިޒް ގަދަހަމާންތި ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި


ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވިއްޖެއެވެ. ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ހެޔޮވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ށ. ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް […]

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި،ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބޭއްވިއްޖެ              ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ.               މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 7 ން ފެށިގެން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަޞޭޙަތް […]

ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފެށިއްޖެ