ޚަބަރު


ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މި އަހަރު ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފެށިއްޖެއެވެ. ދެ ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިދަތުރުގައި އިއްޔެ މޮނިޓަރކުރެވިފައިވަނީ ގޮއިދޫ، ކަނޑިތީމު، ފީވައް، މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. އިދާރީ ތިން މުވައްޒަފުންނާއި، ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ހިމެނޭގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިދަތުރުގައި އިއްޔެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއަދު އެއް ޓީމުން ނޫމަރާ، ނަރުދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ދެވަނަ […]

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެ އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ 9:00 ގައި އަތޮޅުވެހި 2ގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި  މި އަހަރަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާތީ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު ފެށިފައިވާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮތް 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް […]

މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައި.އޭ.އާރު އާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. އައި.އޭ.އާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ށ. ފުނަދޫ ރޯޒްލީން އިބްރާހީމް އާދަމެވެ. އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ  ޕްރޮޖްކްޓުގެ ލޮޓް 3 އާއި، 4ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ […]

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފިށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފްލާ 2018 މި ދިޔަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.       ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޢަޒީރު ޖަމާލު ޢަބޫބަކުރެވެ.        ކީރިތިޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މި ޖަލްސާ ފަށްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. އެންމެހާ ޙާޟިރީންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު ދެއްކެވި ވާކަފުޅުގައި މުވައްޒަފުން އިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކު ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބާރުއަޅުވައި، 2017ވަނަ އަހަރު […]

މިއަހަރުގެ ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި


1440 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ދިދަ ނެގުމުގެ  ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.             މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން އިންފޮމޭޝަން ކަމިޝަނަރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު ޢަބޫބަކުރެވެ. އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފަށްޓަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މާހީން މާހިރެވެ. […]

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި


ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކީ ސްޓޭޖު 1 ގެ ދަރިވަރުން، ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް މިއަހަރަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޒިޔާރަތުގައި މިއަދު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.         ކީ ސްޓޭޖް 1 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދެމުންދާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފިލާވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން ދަރިވަރުން ކުރިމަގުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ކަނޑައަޅާ ދާއިރާއަކުން ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެވޭ މި ޒިޔާރަތުގައި ގްރޭޑް 1، 2 ، […]

ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގެ ދަރިވަރުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި              ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ 3 އަހަރަކުން 1 އަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ އެވޯޑްތަކާއި، ބެކްޑްރޮޕް ފަރުމާކޮށްދިނުށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.               ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އެ އިދާރާއިން ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރި ނަންބަރު IUL)227-PR/227/2018/52)  އިޢުލާނުގައި ވަނީ ތަކެތި ފަރުމާކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ […]

ވިޔަވަތި އިނާމު ފަރުމާކޮށްގެން -/10,000 ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު


        ށ.އަތޮޅާއި، ރ. އަތޮޅު ރަށްރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުދިމުންނާއި، ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމުގެ 12 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2018 ސެޕްޓެމްބަރ 9ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ.       ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކެމްޕަހުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފަސްމަގުގައި […]

އިމާމުންނާއި، ޚަތީބުން ތާޒާކުރާ ބައްދަލުވުން ފެށިއްޖެ


        ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ޓީވީ އާއި، މިނީ ޕީސީ ހޯދުމަށް ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓާއި، އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.       މިއަދު މެންދުރުފަހު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިބްރާހީމް ސައިފްއެވެ.        އެގާރަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ […]

ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ގެނައުމަށް ވިލެޖް އިންވެސްޓާ ...        ޔޫތުމިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ށ.އަތޮޅުގެ 14 ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.       މިދިޔަ މަހުގެ 31 ން  މި ޖޫންމަހުގެ 4 ގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި  ފެށިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައި، އެކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު  މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި، އަތޮޅުގެ […]

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ ށ ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި