އެެޖެންޑާ


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    25 އޭޕްރީލް 2019  ބުރާސްފަތި  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް އަލުން ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް       […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 99ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    23 އޭޕްރީލް 2019  އަންގާރަ،  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2019ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަވަތި އިނާމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް އަލުން ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    11 އޭޕްރީލް 2019 ، ބުރާސްފަތި  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019، ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރުން. 2019ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ “ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    31 މާރިޗު  2019 ، އާދިއްތަ  11:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް 5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    28 މާރިޗު  2019 ، ބުރާސްފަތި  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019، ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  3.2 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    19 މާރިޗު  2019 ، އަންގާރަ  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  3.1    ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019، ބާއްވާނެ ރަށެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް 5.1 މިލަދުންމަޑުލު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުަރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    05 މާރިޗު  2019 ، އަންގާރަ  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން         3.1  އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުަރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    27 ފެބުރުވަރީ  2019 ، ބުދަ  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  4.1 “ސްޓޭޓްހައުސް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ” […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    20 ފެބުރުވަރީ  2019 ، ބުދަ  10:00 އެޖެންޑާ 1- ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2- ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  3- ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރަމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 3.2  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: 14 ފެބުރުވަރީ 2019 ، ބުރާސްފަތި 10:00 އެޖެންޑާ 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރަމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 3.2 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019 […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު