އެެޖެންޑާ


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 އޮކްޓޯބަރު 2018، އަންގާރަ، 10:00 އެޖެންޑާ 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 މަދަދު ލުއިލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫ ކޮތަރިވިލާ ޙުސައިން ޙަލީލު ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަތްމަތި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    16 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ޓޫލް އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް 5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 73ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    11 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ބުރާސްފަތި 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން   އިދާރީ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 72ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    9 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ 600 ލައިޓް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވިޔަވަތި އިނާމު އެވޯޑް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 71ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    02 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށް ގެންނާނެ ބަދަލަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    26 ސެޕްޓެންބަރު 2018،  ބުދަ، މެންދުރުކުރި 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށް ގެންނާނެ ބަދަލަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 69ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018،  ބުރާސްފަތި، މެންދުރުކުރި 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 2018 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާ 3 މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 68ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018،  ބުރާސްފަތި މެންދުރުފަހު 13:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 2018 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާ 3 މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 67ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    30 އޯގަސްޓް 2018،  ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް 5.1 […]

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައަރުގެ 66ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    15 އޯގަސްޓް 2018،  ބުދަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން    އިދާރީ މައްސަލަތައް 5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު