އެެޖެންޑާ


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    20 ފެބުރުވަރީ  2019 ، ބުދަ  10:00 އެޖެންޑާ 1- ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2- ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  3- ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރަމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 3.2  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: 14 ފެބުރުވަރީ 2019 ، ބުރާސްފަތި 10:00 އެޖެންޑާ 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރަމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 3.2 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019 […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    05 ފެބުރުވަރީ  2019 ، އަންގާރަ 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ހޯސްޓްކުރާނެ ކައުންސިލެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު
ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    8 ޖަނަވަރީ  2019 ، އަންގާރަ  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން. ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ 10 ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 84ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު