އެެޖެންޑާތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    22 ނޮވެންބަރު 2018 ، ބުރާސްފަތި ،  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްއަށް ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް 5.1 މިލަދުންމަޑުލު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 78ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    15 ނޮވެންބަރު 2018 ، ބުރާސްފަތި ،  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 6ވަނަ ރައީސް އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ދައުވަތު އަރުވާފައިވާ އެ ދަރުބާރުގައި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    05 ނޮވެންބަރު 2018،  ހޯމަ،  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމާ ގުޅޭ އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުން. ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 76ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    30 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން މާމުލި ލާންޗުން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200ގެ ފޯރ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނާއި، ކުރިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200ގެ ޓޫ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 75ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 އޮކްޓޯބަރު 2018، އަންގާރަ، 10:00 އެޖެންޑާ 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 މަދަދު ލުއިލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫ ކޮތަރިވިލާ ޙުސައިން ޙަލީލު ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަތްމަތި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    16 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ޓޫލް އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް 5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 73ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    11 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ބުރާސްފަތި 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން   އިދާރީ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 72ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    9 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ 600 ލައިޓް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވިޔަވަތި އިނާމު އެވޯޑް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 71ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން:   ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި:    02 އޮކްޓޯބަރު 2018،  އަންގާރަ،  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ސްޓޭޓްހައުސް ކޮޓަރިކުލީގެ އަގުތައް ރިވިއުކޮށް ކުއްޔަށް ގެންނާނެ ބަދަލަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު