ނިންމުން


ހުށަހެޅުން: ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕްރޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު 227(Q)-2017/01 (14 ފެބްރުއަރީ 2014) ބާޠިލުކޮށް އަލުން ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕްރޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު 227(Q)-2017/01 (14 ފެބްރުއަރީ 2014)  ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމައި، މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ  ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެހެން […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/29


ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ ހަލާކުވެފައިވާ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ ހަލާކުވެފައިވާ އިންޖީނު ދީފައިވާ ކޯޓޭޝަނާ އެއްގޮތަށް އަވަހަށް މަރާމާތުކުރުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ. 14 ޖޫން 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/28


ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށް ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ މަޝްވަރާކޮމިޓީތައް އުފައްދައި، ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/27ހުށަހެޅުން: ރިވިއުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފާމަސިސްޓުންގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙް ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ. 14 ޖޫން 2017  

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/26


• ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ބެ• ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ • ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެނޭޖަރުން އެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/25


2017ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:  2017ވަނަ އަހަރަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަފާރީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ކޮމިޓީން ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/24ހުށަހެޅުން: ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2017ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:  ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2017ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާން ފެންނަކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 164ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ. 18 އޭޕްރީލް 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/23


ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ ޚަރަދު ކަނޑައެޅުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު” ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 25000.00ރ.(ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ) ކައުންސިލުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އައިޓަމުން ނަގައި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ. 09 އޭޕްރީލް 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/22


ހުށަހެޅުން: ށ. އަތޮޅުގޭގެ ހުޅަނގުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ގަރާޖެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޚަރަދު ތަފްޞީލާއި، ކުރެހުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލް ގަރާޖު” ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 165000.00ރ.(އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސްރުފިޔާ) ކައުންސިލުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އައިޓަމުން ނަގައި ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލް ގަރާޖު ހެދުމުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ. 09 އޭޕްރީލް 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/21ހުށަހެޅުން: ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:   ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 163ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ. 09 އޭޕްރީލް 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/20