ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/16 ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި ޕްރޮގްރާމުން އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ޑްރާފްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިސްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 40ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. […]

ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން


ނަންބަރ: 2018/14 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން:   އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، އެ މައްސަލާގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ގަތުމުގެ މައްސަލައިގައި އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި، ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށާއި، މިފަހަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނި […]

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، އެ ...


 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/14 ހުށަހެޅުން:   ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އިސްލާޙްކުރެވި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުަގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން    ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/13 ހުށަހެޅުން:   ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް 4 އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް 4 އިން ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 20 […]

ސެޓްފިކެޓް 4 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމާ ...


   ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/12 ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ޤަވާޢިދުގެ 16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ” މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” އެ ޤަވާޢިދުގެ ގިންތިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018ގެ ޤަވާއިދުގެ ހޮވާ ވަނަތަކުގެ ބައިގައި މުޅި މުބާރާތުގެ ދެ ގޮފިން 1، 2، 3 ވަނަ […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ޤަވާޢިދުގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙް ފާސްކުރުން


         ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/11 ހުށަހެޅުން:   ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018ގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުބާރާތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް އެ މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.             މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 12 […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތަފްޞީލް ފާސްކުރުންކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު:  2018/10 ހުށަހެޅުން:   އަތޮޅުގެއިން  ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ފަރުނީޗަރތައް ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.   ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނީލަން ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި މުޅިއަތޮޅަށް އެއްކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ފެބްރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 38ވަނަ ޢާއްމު […]

އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގުނު ފަރުނީޗަރ ނީލަންކިއުން


          ކައުންސިލްގެ ނިންމުން (N)-2017/69 ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިކޮމަންޑޭޝަންތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހުށަހެޅުއްވި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް މިހާރު ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް މި އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް […]

އަތޮޅުވެހި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ރިކޮމަންޑޭޝަންތަކާއެކު ފާސްކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން (N)-2018/68 ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން.   ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018، ހޯސްޓްކުރުމަށް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާއި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެ މުބާރާތް ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖަނަވަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018 ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން.ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2018/67 ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:                  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2018 އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.               […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2018 ފާސްކުރުން