ނިންމުން


ނަންބަރ: 2019/10 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: -ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީގައިވާ 16 ދުވަސް (2019 މާރިޗު 04 އިން 25 […]

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން 2019/10


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2019/09 ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  “އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އޮފީހު ގުދަނުން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ނީލަން ލިސްޓް” އިދާރީބައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. […]

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އޮފީހުގެ ގުދަނުން ބައުވެގެން ނެގުނު ތަކެތީގެ ނީލަންލިސްޓް ފާސްކުރުން-2019/09


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/08 ހުށަހެޅުން: ސްޓޭޓްހައުސް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ” އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ޢަމަލުކުރައްވަމުންނުދާތީ، އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  އިދާރީ […]

ސްްޓޭޓް ހައުސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުން-2019/08ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/07 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު، އިތުރު އިޞްލާޙެއްނެތި އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖަނަވަރީ 20 […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން -2019/07


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު: 2019/06 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019 އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން “ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2019” ގެ 13ވަނަ މާއްދާގެ (1) ގައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ލެވެލް ޑިޕްލޮމާއަށް މަތިކޮށް […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން 2019/6


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު 2019/05 ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން               – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ފުނަފަތި ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ “ފުނަފަތި ޕްރޮމޯޝަން 2019” އުޞޫލަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް އިދާރީ […]

ފުނަފަތި ޕްރޮމޯޝަން 2019 އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2019/5