ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2017/57 ހުށަހެޅުން:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ގަތުމަށް އެދި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)227-ID/227/2017/23 އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ބިޑްކޮމިޓީން ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދިރާސާއަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު އެކޮމިޓީން ލަފާދެއްވާފައިވާ ގޮތަށް ވޭން ގަތުމަށް އޯލް ސްޓްރަކްޝަރ އިން […]

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ގަތުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2017/56 ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކުނިމެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާގެ އައިޓަމަށް ވިޔަވަތި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާގެ އިދާރީޚަރަދުތަކަށް41,520.00 ރުފިޔާ، އަދި ރަށްރަށުގައި  ކުނި ހެޔޮގޮތުގައި  ނައްތާލުމުމުގެ  މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ  އިދާރީ ކަންކަން  ހަމަޖެއްސުމަށް 100,000.00 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ނޮވެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 13:00ގައި ށ. […]

ވިޔަވަތި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާއާއި، ރަށްރަށުގައި ކުނި ނައްތާލަން ފެށުމުގެ އިދާރީ ބަޖެޓް ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2017/54 ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ “މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” މި ސުރުޙީގެ ދަށުން ” 8 މުޅި މުބާރާތުގެ 1ވަނަ ” މި ނަންބަރު އިތުރުކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ “މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް” މި މާއްދާގެ ދަށުން “8- މުޅި މުބާރާތުގެ 1ވަނަ ބައިވެރިޔާ” މި ނަންބަރު އިތުރުކޮށް މި ޤަވާޢިދު […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން-2017/54  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2017/53 -(N) ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕްރަޕޯސަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހޯސްޓްކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާއަށް ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2017 ހޯސްޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން


    ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 227-2017/52  (N) ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހި މަރާމާތަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒުން އަތޮޅުގޭ ގަރާޖު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 2018ވަނަ އަހަރުގެ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މިއަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ގަރާޖުހެދުމަށް ހިމަނާފައިވާ 165,000.00 ރުފިޔާ، އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ […]

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތު އައިޓަމަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން   ނަންބަރ: 227(N)-2017/51 ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީ އަށް ކޭޝިއަރަކު ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން   ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:                             ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، ފާމަސީގެ ކަންކަން ދައްޗެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ފާމަސީގެ ދެވަނަ ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް […]

ފާމަސީގެ ދެވަނަ ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމާބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 51/2017`  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ                ފުނަދޫ،         ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަޤާމު އަދާކުރަމުންދާ މަރްޔަމް ނާޒުނީ، އެމަޤާމުން ފާމަސިސްޓުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 26 […]

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓަކަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ – ނިންމުން ...


`   މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ  ފުނަދޫ،  ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ނެގޭ ކޮންޓެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 26 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ވިޔަފާރިތަކަށް ނެގޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/49


`  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ 2017 ގެ ޤަވާޢިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ކޮމެންޓަށް އެދި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙުގެންނަން ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2017 ފާސްކުރުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/48`  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިހާރު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިދާރީ ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. […]

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/47