ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/27 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވޭނެއް ހޯދުމަށް 2017ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވެހިކަލްގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމަށް 2017ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތް، ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޭޕްރީލް 17 ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން -2018/27


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/26 ހުށަހެޅުން: މަރިޔާދުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް” އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.             މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 […]

މަރިޔާދުގެއިން, އަދި އަތޮޅުގެއިން ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުން- 2018/26


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން        ނަންބަރ: 2018/25 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 49ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 17 އޭޕްރީލް […]

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރުން -2018/25ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/24 ހުށަހެޅުން:      ށ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 2019ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް އެފް.އޭ.އެމް އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ލައިސަންސް ކޯޗިންގކޯސް އަދި ގްރާސް ރޫޓް ކޯޗިންގ ކޯސް ބޭއްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 2019ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް އެފް.އޭ.އެމް އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ “ސީ” ލައިސަންސް ކޯޗިންގކޯސް އަދި […]

އެފް.އޭ.އެމް އިން 2019 ގައި ހިންގާ ކޯޗިންގ ކޭމްޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/23 ހުށަހެޅުން:      މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ށ.އަތޮޅުގައި ހިންގާ ދީނީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ، އަދި އެ ޕްރޮގްރާމަށް މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ށ.އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދީނީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ، އެ ޕްރޮގްރާމަށް މާލީއެހީ […]

އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހިންގާ ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ، އެޕްރޮގްރާމަށް މާލީއެހީދިނުން


 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/22 ހުށަހެޅުން:     އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔެވެނިއެހީ ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެމް.އައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 […]

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔެވެނި އެހީ ...  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2018/21 ހުށަހެޅުން:    ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކިޔެވެނި އެހީ ހޯދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ގެރެންޓާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ، ގެރެންޓާއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ […]

2018/21- ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުމަށް ގެރެންޓާއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު 2018/20 ހުށަހެޅުން:    ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކުރައްވައި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން، އެ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި […]

2018/20-ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ފާސްކުރުން


ނަންބަރ: 2018/19 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން:    ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ނަޞޭހަތް ދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީދޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ އައިޓަމުގައި އޮތް 210,000.00  ރުފިޔާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށަށް ބެހުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 22 […]

ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ...ނަންބަރ: 227(N)-2018/18 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/18 ހުށަހެޅުން:    މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އައްޔަންކުރުމަށް ފެނެއެވެ.       މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 މާރިޗު 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އައްޔަންކުރުން