ނިންމުން


ނަންބަރ: 2018/44 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިދާރީ ފަށަލައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މަރާމާތުތައް މިހާރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވެންހުރި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30ގައި ށ. […]

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާބެހޭ-2018/44


   ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/43 ހުށަހެޅުން: ޓްރެކް އޭރިޔާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ދޫކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ  “ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް އޭރިޔާ” ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތީން ޢާއްމުންގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް 24 ގަޑިއިރަކަށް 200.00 (ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ […]

ޓްރެކްއޭރިޔާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން-2018/43


   ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/42 ހުށަހެޅުން: މާމުލިލާންޗަށް އައު 2 އިންޖީނު ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މާމުލިލާންޗަށް 250 ހޯސްޕަވަރުގެ އައުޓްބޯޑް އައު 2 އިންޖީނު ހޯދުމަށް ގެނެވިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައި ހިމެނޭ ސުޒުކީ ބުރޭންޑްގެ 2 އިންޖީނު ގަތުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު […]

މާމުލިލާންޗަށް އައު 2 އިންޖީނު ހޯދުން-2018/42  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/41 ހުށަހެޅުން: މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 64ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން “މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ […]

މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަފިލުވުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތި ނީލަންކިއުން-2018/41


 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/40 ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ އަހަރީޗުއްޓީ 16 އޯގަސްޓުގައި ފެށުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާތީ، ޗުއްޓީ ދިނުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 16 އޮގަސްޓް 2018 އަށް، ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.             މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި […]

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން-2018/40


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/39 ހުށަހެޅުން: ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ހަލުވިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅައި ތިޖޫރީގައި ގެންގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 25,000.00 ރުފިޔާ ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރުގެ ޙަވާލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޯގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު […]

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 35/2018 ހުށަހެޅުން: އާބާދު 50 ކުޅިވަރު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އާބާދު 50 ކުޅިވަރު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމުތައް ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ތާއީދުކޮށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2018ވަނަ […]

އާބާދު 50 ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރުން-35/2018


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2018/34 ހުށަހެޅުން: ސްޓާފް އެވޯޑް 2018ގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ކުރެވޭ ޚަރަދު އައިޓަމް “ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން” މި އައިޓަމްގެ ބާކީން 25,286.89 ރުފިޔާ އާއި، “ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ” މި އައިޓަމްގެ ބާކީން 9,317.48 ރުފިޔާ، “އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށް، މުވައްޒަފުންގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ދެވޭ އެހީ” މި […]

ސްޓާފް އެވޯޑް 2018 ގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު ފާސްކުރު-34/2018


     ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/33 ހުށަހެޅުން: 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓަށް، ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ޙަރަކާތު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން- 2018/33       ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/32 ހުށަހެޅުން: 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އެމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިތުރަށް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ގެނެވޭ ފެންޕަމްޕްގެ ސައިޒް 3 އިންޗިއަށް ބަދަލުކޮށް، އިތުރު ބަދަލެއްނުގެނެސް […]

2018/32-އިމަރޖެންސީ ޕެންޕަންޕް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން