ނިންމުން


  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2017/53 -(N) ހުށަހެޅުން:  ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕްރަޕޯސަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހޯސްޓްކުރާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާއަށް ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2017 ހޯސްޓްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުން


    ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 227-2017/52  (N) ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހި މަރާމާތަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒުން އަތޮޅުގޭ ގަރާޖު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 2018ވަނަ އަހަރުގެ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މިއަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ގަރާޖުހެދުމަށް ހިމަނާފައިވާ 165,000.00 ރުފިޔާ، އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ […]

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތު އައިޓަމަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން   ނަންބަރ: 227(N)-2017/51 ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީ އަށް ކޭޝިއަރަކު ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން   ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:                             ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތީ، ފާމަސީގެ ކަންކަން ދައްޗެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ފާމަސީގެ ދެވަނަ ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް […]

ފާމަސީގެ ދެވަނަ ކޭޝިއަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމާބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 51/2017`  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ                ފުނަދޫ،         ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަޤާމު އަދާކުރަމުންދާ މަރްޔަމް ނާޒުނީ، އެމަޤާމުން ފާމަސިސްޓުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 26 […]

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ މަރްޔަމް ނާޒުނީ ފާމަސިސްޓަކަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ – ނިންމުން ...


`   މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ  ފުނަދޫ،  ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ނެގޭ ކޮންޓެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 26 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ވިޔަފާރިތަކަށް ނެގޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/49


`  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ 2017 ގެ ޤަވާޢިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ކޮމެންޓަށް އެދި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވިޔަވަތި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙުގެންނަން ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2017 ފާސްކުރުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/48`  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިހާރު ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިދާރީ ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. […]

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭ – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/47


` މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ފުނަދޫ،  ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ސްޓޭޓް ހައުސްގެ މެނޭޖްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާދެމެދު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު […]

ށ.އަތޮޅުގެ، ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމާ ބެހޭ – ...


`  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ  ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލުން ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އައު ވޭނެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 އޯގަސްޓް 29 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރު 13ވަނަ ޢާއްމު […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އައު ވޭނެއް ހޯދުން – ނިންމުން ނަންބަރު 2017/45` މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2017 އަށް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހިމަނައިގެން އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 އޯގަސްޓް 29 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2017 ފާސްކުރުން – ނިންމުން ނަންބަރު ...