ނިންމުން


ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ ގޮތުން ޓެލެފޯން ލައިންތަކުގެ ޢަދަދު 4 އަށް މަދުކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖު (Biz Broadband 2Mbps) ގެ ބަދަލުގައި ދިރާގު ގަވަރމެންޓް އިންޓަރނެޓް 5MB ގެ ޕެކޭޖަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/41


ހުށަހެޅުން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަންބަރު BML/FUKB/2017/074    (ޖޫން 2017) އާއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 18 ޖުލައި […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/40


ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.” މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 18 ޖުލައި 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/39ހުށަހެޅުން: ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވަޞީލަތް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ވަޞީލަތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 1000ކޭޖީގެ އައިލެންޑް ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/38


ހުށަހެޅުން: ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް ނެގުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހައުސްކީޕަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފާސްކޮށް، މި މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެކް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/37


ހުށަހެޅުން: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް” އިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.” މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 18ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/36ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: 2017ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުން.   ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 2017ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަމުބާތުގައި ބައިވެރިވެ، ޒޯންގައި ކުޅެ، އަދި ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް 20,000.00 ރުފިޔާ […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/35


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އިދާރީފީ ރިވިއުކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތްތަކުންނަގާ އިދާރީ ފީގެ އަގުތައް ފާސްކުރުމަށްފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހުގ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 20 ޖޫން 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/34


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން   ހުށަހެޅުން: ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އިދާރީފީ ރިވިއުކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތްތަކުންނަގާ އިދާރީ ފީގެ އަގުތައް ފާސްކުރުމަށްފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހުގ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.   20 ޖޫން 2017

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/33ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ޓެސްޓް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބާއްވާ ޓެސްޓް ދިނުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހުގ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި […]

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/32