ނިންމުން


ނަންބަރ: 2018/58 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި އިނާމު 2018 އަށް އެދި ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް 2018ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 4,400.00ރުފިޔާ، 2019ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން […]

ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ވިޔަވަތި އިނާމު ހަމަޖެއްސުން- 2018/58


 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2018/57 ހުށަހެޅުން: 2ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 6ވަނަ ރައީސް އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ދައުވަތު އަރުވާފައިވާ އެ ދަރުބާރުގައި މި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ދެވަނަ […]

ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/56 ހުށަހެޅުން: އިމަޖެންސީ ޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން އިމަޖެންސީ ޕަންޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްތައް، އެ ބިޑުތަކާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަލައި، ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމަށާއި، އެއަށްފަހު އެންމެ […]

އިމަޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން-2018/56ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/55 ހުށަހެޅުން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ -/165،000 ރުފިޔާގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ -/165،600 […]

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓާއި، އެކައުންޓް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން-2018/55


ނަންބަރ: 2018/54 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައިހުރި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ ފައިދާ […]

ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ޞައްޙަކަމަށް ކަނޑައެޅުން-2018/54


  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2018/53 ހުށަހެޅުން: މާމުލި ލާންޗުން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200ގެ ފޯރ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނާއި، ކުރިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200ގެ ޓޫ ސްޓްރޯކް 2 އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު      – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން މާމުލިލާންޗުން ބައުވެގެން […]

މާމުލިލާންޗުން ބައުވެގެން ނެގިފައިވާ 4 އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން    ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/52 ހުށަހެޅުން: މަދަދު ލުއިލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫ ކޮތަރިވިލާ ޙުސައިން ޙަލީލު ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަތްމަތި ދަތިވެފައިވާތީ، މަދަދު ލުއިލޯނުގެ 4 މަސްދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާ އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: […]

އަންހެނުން ބަލިވެގެން ލޯނުނުދެއްކޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވި ފަރާތަކަށް ލުއިލޯނުގެ 4 މަސްދުވަހުގެ ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/51 ހުށަހެޅުން އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަޖެޓަށް މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ -/300,000 ރުފިޔާއަށް މަރާމާތުކޮށް ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ އަތޮޅުވެއްސަށް ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ -/100,000 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން -/60,000ރުފިޔާ އުނިކޮށް އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ […]

އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅުން-2018/51


ނަންބަރ: 2018/50 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި އިނާމު އެވޯޑް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:  ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު        ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީއާއި، ޝީލްޑްތަކާއި، ސެޓްފިކެޓް ޑިޒައިންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2018 އޮކްޓޯބަރ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު […]

ވިޔަވަތި އިނާމު އެވޯޑް ޑިޒައިންކުރުން-2018/50       ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2018/49 ހުށަހެޅުން: ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ 600 ލައިޓް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް:  ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު        ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ 600 ލައިޓް ކައުންސިލަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް މިހާރުވެސް […]

ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ ލައިޓްތައް ގެނައުން- 2018/49