އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން


މުދިމު ކުޑަމަނިކު
ބަޑިއަލިބެގެ ހުސެންދީދީ
މަލިންގޭ ދޮންސީދީ
އަލީކަލޭފާނު ކުޑަތުއްތު
ބުއްދިގޭ ހަސަން މަނިކު
ކުޑަކޮއި ދޮންމަނިކު
ފިޔާތޮށި އަލިމަނިކު
މަސްއޮޑި ކުޑަމުޙައްމަދު ފުޅު
އިބްރާހިމް ޙަލީމް
ބޮޑުގަލު އިބްރާހިމް މަނިކު
ސައިކުރާ ހުސެއިން ނައީމް
އަހުމަދު އަންވަރު
އަލީ މޫސާ
އަލީ އާދަމް ކަލޭފާނު
ކުޑަ އަހުމަދު މަނިކު
މޫސާ ރަމީޒު
ކުޑަ އިބްރާހިމް ދޮންމަނިކު
މުޙައްމަދު ތައުފީގް ކަލޭފާނު
ވައިޖެހޭ އިސްމާއިލް ރަޝީދު
ސިކުނޑި ހަސަން މަނިކު
މުޙައްމަދު މާހިރު
އަހުމަދު ޤާސިމް