ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް


ބިޑު ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމް އޮފީސް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޗެއަރ ޕާސަން
އަބްދުﷲ ނާހިދު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެމްބަރު
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެންބަރު
ސަމީރާ މުޙައްމަދު ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މެންބަރު
މުޙައްމަދު ފަޟީލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ށ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ މެންބަރު
މުޙައްމަދު މުބީން އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެންބަރު

 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަން މަޤާމް ދާއިރާ / ސެކްޝަން ހިމެނޭ ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު (ޗެއަރ) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް ޑިރެކްޓަރ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕާރސަނަލް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
ޙަމްދޫން ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރ ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޕާރސަނަލް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޢާދިލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
ޢާއިޝަތު ނީޒާ ޒާހިރު ލީޑީން ޓީޗަރ ށ.ފުނަދޫސްކޫލް ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޢާލިފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ށ.ފުނަދޫސްކޫލް ޕާރސަނަލް ޕެނަލް
އިބްރާހީމް އަޙްމަދު މެނޭޖަރ ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
ޝިހާމާ މުޙައްމަދު އ ސޯޝަލް ސާރވިސް ވޯކަރ ށ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

 

އިދާރީ ކަންކަމާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
މުޙައްމަދު ޢާރިފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗެއަރ ޕާސަން
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ނައިބު ރައީސް މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މެމްބަރު
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް ޑިރެކްޓަރ މެމްބަރު

 

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ނައިބު ރައީސް ޗެއަރ ޕާސަން
އަޙްމަދު ފާއިޒް ކައުންސިލް މެމްބަރު މެމްބަރ
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މެމްބަރ

 

ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ކައުންސިލް މެމްބަރު ޗެއަރ ޕާސަން
އަޙްމަދު ފާއިޒް ކައުންސިލް މެމްބަރު މެމްބަރު
ޙަމްދޫން ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މެމްބަރު

 

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމް ކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
އަޙްމަދު ފާއިޒް ކައުންސިލް މެމްބަރު ޗެއަރ ޕާސަން
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ކައުންސިލް މެމްބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މެމްބަރު

 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ނަން މަޤާމް ފޯން އީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 6540025, 6540038 mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 6540025, 6540038 azeema.ali@shaviyani.gov.mv

 

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ

ނަން މަޤާމް ފޯން އީމެއިލް
އަބްދުﷲ ނާހިދު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް 6540025, 6540038 abdulla.nahidh@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 6540025, 6540038 mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް ޑިރެކްޓަރ 6540025, 6540038 jaleel@shaviyani.gov.mv