ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް


ބިޑު ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްއޮފީސްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޗެއަރ ޕާސަން
އަބްދުﷲ ނާހިދުކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެމްބަރު
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެންބަރު
ސަމީރާ މުޙައްމަދުސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްމެންބަރު
މުޙައްމަދު ފަޟީލްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރށ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރމެންބަރު
މުޙައްމަދު މުބީންއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެންބަރު

 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމްދާއިރާ / ސެކްޝަންހިމެނޭ ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު (ޗެއަރ)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމްޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާޕާރސަނަލް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަސަންއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
ޙަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާޕާރސަނަލް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޢާދިލްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
ޢާއިޝަތު ނީޒާ ޒާހިރުލީޑީން ޓީޗަރށ.ފުނަދޫސްކޫލްޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޢާލިފްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރށ.ފުނަދޫސްކޫލްޕާރސަނަލް ޕެނަލް
އިބްރާހީމް އަޙްމަދުމެނޭޖަރށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
ޝިހާމާ މުޙައްމަދުއ ސޯޝަލް ސާރވިސް ވޯކަރށ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

 

އިދާރީ ކަންކަމާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
މުޙައްމަދު ޢާރިފްކައުންސިލްގެ ރައީސްޗެއަރ ޕާސަން
ޢަބްދުﷲ ނާހިދުނައިބު ރައީސްމެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަމީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްމެމްބަރު
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރު

 

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ޢަބްދުﷲ ނާހިދުނައިބު ރައީސްޗެއަރ ޕާސަން
އަޙްމަދު ފާއިޒްކައުންސިލް މެމްބަރުމެމްބަރ
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

 

ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާންކައުންސިލް މެމްބަރުޗެއަރ ޕާސަން
އަޙްމަދު ފާއިޒްކައުންސިލް މެމްބަރުމެމްބަރު
ޙަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރު

 

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
އަޙްމަދު ފާއިޒް ކައުންސިލް މެމްބަރު ޗެއަރ ޕާސަން
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާންކައުންސިލް މެމްބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މެމްބަރު

 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމްފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 6540025, 6540038 mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 6540025, 6540038 azeema.ali@shaviyani.gov.mv

 

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްފޯންއީމެއިލް
އަބްދުﷲ ނާހިދުކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް6540025, 6540038abdulla.nahidh@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޙަމީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް6540025, 6540038mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމްޑިރެކްޓަރ6540025, 6540038jaleel@shaviyani.gov.mv