މެމްބަރުން


ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

އަޙްމަދު ފާއިޒް
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ސައުދުﷲ އުސްމާން
މިލަންދޫ ދާއިރާ
އަބްދުﷲ ނާހިދު
ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
މުޙައްމަދު އާރިފް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
އަބްދުﷲ އާތިފް
މިލަންދޫ ދާއިރާ
އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް
ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
މުޙައްމަދު އާރިފް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
އަޙްމަދު ފާއިޒް
ފުނަދޫ ދާއިރާ
އާދަމް ސައީދު
މިލަންދޫ ދާއިރާ
އަބްދުﷲ ނާހިދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
އާމިނަތު ނަޒްލާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ