މެމްބަރުން


މުޙައްމަދު އާރިފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް

ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ އާތިފް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އާމިނަތު ނަޒްލާ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

އަބްދުﷲ ނާހިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

އާދަމް ސައީދު

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ފާއިޒް

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން
މެމްބަރު
މެމްބަރު
މެމްބަރު
މެމްބަރު
ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

މެމްބަރު

މެމްބަރު

މެމްބަރު

މެމްބަރު