މުވައްޒިފުން


ނަންމަޤާމްސެކްޝަން / ޔުނިޓްފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް6540025، 6540038mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
އަބްދުލް ޖަލީލު އިބްރާހިމްޑިރެކްޓަރކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް6540025، 6540038jaleel@shaviyani.gov.mv
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓް6540025، 6540038azeema.ali@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޙަސަންއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540025، 6540038mohamed@shaviyani.gov.mv
ހަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038hamdhoon@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު އީސާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރކައުންސިލް ބިއުރޯ6540025، 6540038ahmed.easa@shaviyani.gov.mv
ޝާމިޔާ ޙަސަންސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޗް. އާރު ޔުނިޓް6540025، 6540038shamiya@shaviyani.gov.mv
ފާތިމަތު އަޙްލާމް މުޙައްމަދުއެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެޗް. އާރު ޔުނިޓް6540025، 6540038fathimath.ahlam@shaviyani.gov.mv
އަޤްލީމާ އަބްދުސަމަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038agleema@shaviyani.gov.mv
ސާލިމް އަބްދުﷲއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038 salim@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު މުބީންއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038mohamed.mubeen@shaviyani.gov.mv
އަބްދުލް މަޖީދު އިބްރާހިމްއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038majeed@shaviyani.gov.mv
އަޒީމާ މުޙައްމަދުފުޅުއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038azeema.mohamed@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެސިސްޓެންޓް މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038ahmed.mujthaba@shaviyani.gov.mv
މަމްދޫޙް ނަސީމްކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038mamdhooh@shaviyani.gov.mv
އަލީ ރިފާއުފައިނޭންސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540025، 6540038rifau@shaviyani.gov.mv
ނަހުޒާ އަލީއެކައުންޓްސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540025، 6540038nahuza.ali@shaviyani.gov.mv
ފާތިމަތު ނަސްމާއެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540025، 6540038fathimath.nasma@shaviyani.gov.mv
އާމިނަތު މޫސާއެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540025، 6540038aminath.moosa@shaviyani.gov.mv
އިބްރާހިމް ސައީދުއެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540025، 6540038i.saeed@shaviyani.gov.mv
ފާތިމަތު ރިސްފާއެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540025، 6540038fathimath.risfa@shaviyani.gov.mv
ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038saniyya.mohamed@shaviyani.gov.mv
އާއިޝަތު ޔަމްނާއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038aminath.yamna@shaviyani.gov.mv
ފަރީޝާ މުޙައްމަދުއެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038fareesha@shaviyani.gov.mv
ހަބީބާ އިބްރާހިމްއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038habeeba@shaviyani.gov.mv
އަހުމަދު އާދަމްމަސަައްކަތުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038
އިސްމާއިލް ޝަރީފްމަސަައްކަތުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038
ފާތިމަތު އަޙްމަދުމަސަައްކަތުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038
އާމިނަތު އިބްރާޙިމްމަސަައްކަތުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038
މުޙައްމަދު ޙަސަންޑްރައިވަރުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038
އަލީ ޙަސަންޑްރައިވަރުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540025، 6540038
މުޙައްމަދު ޙަސަންލޯންޗް ޑްރައިވަރުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038
އާދަމް ފަޙީމްލޯންޗް ޑްރައިވަރުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038
އަބްދުﷲ ނަޢީމްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038
މުޙައްމަދު ސުލެއިމާންފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038
އާދަމް ވަޖީޙްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038
އަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540025، 6540038