މަސައްކަތު ތާވަލު


[event_board][/event_board]

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރު ނިންމަން ކަނަޑައަޅާ ތާރީޚް
ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ތަޢާރަފްކުރުން 30% 31 މާރޗް 2017
ކައުންސިލުގެ ވެބް ޕޯޓަލްއެއް ތައްޔާރުކުރުން 10% 31 ޖުލައި 2017
ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކުރުން 100% 30 ޖޫން 2017
މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސިބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 100% 28 ފެބްރުއަރީ 2017
ޑިޕްލޮމާއިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް 75% 31 ޑިސެމްބަރ 2017
ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން 10% 31 ޑިސެމްބަރ 2017
ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށައެޅުން 25% 31 މެއި 2017
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 10% 31 ޖުލައި 2017
ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކަމުގެ
ޕްރޮގްރާމް
0% 31 ޖުލައި 2017
ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން 100% 31 މާރޗް 2017
ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް 20% 31 ޑިސެމްބަރ 2017
މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން 20% 31 މާރޗް 2017
ކުނިމެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ މަހާސިންތާ ބޭއްވުން 0% 31 އޮގަސްޓް 2017
ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލުތަކަށް ވަޞީލަތް ހޯދައިދިނުން 0% 31 އޮކްޓޯބަރ 2017