މަސައްކަތު ތާވަލު


މަސައްކަތު ތާވަލު 2018

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(2010/07) 109ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުދުވަހަށް ކުރެވޭ ތަޞައްވުރުތަކާއި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީ ޕްލޭންއަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުން ދާގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތާވަލެކެވެ. މިގޮތުން މިތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނީ 2018ވަނަ އަހަރު ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 109ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތެވެ.

މިތާވަލު ކޮންމެ މަހަކުއެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުންދާނެއެވެ.

މަސައްކަތްޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރެވުނު/ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައްހާޞިލްކުރެވުނު އިންސައްތަކަނޑައެޅި ބަޖެޓް
ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން2017ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.2%50,000.00
ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 2018މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޑްރާފްޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވި މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވޭ މިނިސްޓްރީ ތަކާއި އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މަހާސިންތާއަށް ދާނެ ޚަރަދުތައް އަންދާސާކޮށް ޚަރަދު ތަފްޞީލް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.5%100,000.00
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުންފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ.1%25,000.00
ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުޞޫލެއް ޑްރާފްޓްކުރެވި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ގަތުމަށް ބީލަން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.1%238,000.00
އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީމާލީއެހީދޭނެ އުޞޫލެއް ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމެޓީތަކަށް އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި20%42,000.00
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުންޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖާކުރެވި، ހޯސްޓްކުރާ ރަށުގެކައުންސިލާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހައި ތައްޔާރީތައް ވެވެމުން ގެންދެއެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނި 2018 މާރިޗް 15 ން 18 ގެ ނިޔަލަށް ށ.ފޯކައިދޫގައެވެ.80%250,000.00
ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި، ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި، ހިފްޒުކޮށްތަރާވީޙް ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް އެހީތެރިވުންޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ.1%210,000.00
ރަށްރަށުގައި އުފޭ ކުނި ނުވާޒާތުގެ ކުނިތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވުންޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދެއެވެ1%100,000.00
ރަށް ރަށުގެ މަގު ބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން ރަށް ރަށުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ތައް ހޯދި، ހޯދުނު މަޢުލޫމާތުތައް ވެރިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދެއެވެ.10%600,000.00
ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށައެޅުންޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ.0%100,000.00
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ވިލާ ކޮލެޖްއާއިއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވި ޖަނަވަރީ 2018 އިން ފެށިގެން ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފެށި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކުގައި ބްލޮކްތައް ބާއްވަމުން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.25%150,000.00
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނޭ ފެން ޕަންޕް ޤާއިމްކުރުންހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނި ބީލަން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.1%290,000.00