ފަޅުރަށްތައް


ނޯޓް: ތިރީގައިއެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒުން މިއިދާރާއާއި ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތެވެ. 

# ރަށުގެ ނަން ރަށް އޮންނަ ތަން އަތޮޅު މީހުން ރަށަށް ކިޔާނަން ބޮޑުމިން ހެކްޓަރުން ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް ލިޔެދިން ތާރީޚް
1 ހޮރުބަދޫ (ހިރުބަނދޫ) ޅައިމަގުގެ އުތުރުން ރިނބުދޫއާއި ދެމެދު ހިރުނބަދޫ 12 މަރިޔަމް އިބްރާހީމް މ.ހިރި/ މާލެ 14/7/1999
2 ހުރަސްފަރު ގާގަނޑުފަރާ ނާލާހުރާ ދޭތެރެ ހުރަސްފަރު 0.8 ވ. ޅަތުއްތު މ.ވާދީ/ މާލެ 21/7/1991
3 ނަރުރިބުދޫ ނަރުދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ރިނބުދޫ 28.57 އާމިނަތު ދީދީ ހ.ޝުއޭޒް/ މާލެ 22/2/1984
4 ނާއިންފަރު މެދުކުނބުރުދޫގެ ހުޅަގުން ނާއިންފަރު 1 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 07/03/2014
5 ނާލާހުރާ ހުރަސްފަރާއި ކިލިސްފަރާ ދޭތެރެ ނާލާހުރާ 0.1 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 24/2/2000
6 ނަލަންދޫ މިލަންދޫގެ އުތުރުން ފީވަކާއި ދޭތެރޭގައި ނަލަންދޫ 54.99 ކުއްޔަށްދީފައި (އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އިރުދޭމާގެ ރ.ކަނދޮޅުދޫ) 10/12/1999
7 ނެޔޮ މާވައިދޫ އާއި ނޫމަރައާއި ދޭތެރޭގައި ނެޔޮ 19.2 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 31/8/2007
8 ބޮލިއްސަފަރު ކީކިމިންޏާއި ގައްލާދޫއާއި ދެމެދު ބޮލިއްސަފަރު 1.5 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި 28/10/2014
9 ބޮޑުހުރާ މަތިކޮމަންޑޫގެ ހުޅަނގުން އުތުރު ކުޑަފަރުގައި ބޮޑުހުރާ 0.6 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 31/03/2009
10 ބިސްއަޅާހުރާ ފުނަދޫގެ އިރުމަތީތޮށީގައި ބިސްހުރާ 0.1 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 02/01/1992
11 ކަނބާލިފަރު ފުނަދޫގެ ހުޅަނގުން ފިރުބައިދޫއާއި ދެމެދު ކަނބާލިފަރު 15.9 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި 19/4/2006
12 ކަކާއެރިޔަދޫ ކަނޑިތީމުގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ކަކާއެރިޔަދޫ 14.3 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 01/04/2010
13 ކީކިމިނި ވެލިދޫކަނޑުގައި ދިގުވެލިދޫއާއި ބޮލިއްސަފަރާއި ދެމެދު ކީކިމިނި 28.16 ކުއްޔަށްދީފިއި (އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) 04/08/2002
14 ކުޑަޅައިމެންދޫ މާއުނގޫދޫގެ ދެކުނުން ކުޑަޅައިމެންދޫ 13.7 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 31/3/2009
15 ކުޑަފަރުހުރާ (ގަލާވެލި) ގައްލާދޫގެ ދެކުނުން ގައްލައިދޫ ކުޑަފަރު 0.5 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 14/06/2012
16 ކުޑަދޫ ކަނޑިތީމުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ކުޑަދޫ 3.58 ޢަބުދުﷲ ރަމީޒް ރަތްވިލާގެ/ ށ.ކަނޑިތީމު 06/01/1983
17 ކުޑަފަރު ފިނޮޅު މަތިކޮމަންޑޫގެ އުތުރުން ކުޑަފަރު ފިނޮޅު 0.1 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 06/04/2009
18 އެރިޔަދޫ ފުނަދޫގެ ދެކުނުން އެކަސްދޫއާއި ދެމެދު އެރިޔަދޫ 55.1 ކުއްޔަށްދީފައި (229500 އަކަމީޓަރ ބިމާއި 98000 އަކަމީޓަރ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު (މަސްމީރުއިންވެސްޓްމެންޓް) 15/4/2008
19 އެކަސްދޫ މާއުނގޫދޫގެ އުތުރުން އެރިޔަދޫ އާއި ދެމެދު އެކަސްދޫ 84.53 21 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދީފައި (ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ އަށް) ފިޝަރީޒް 23/05/2013
20 ވަނގަރު ފިރުބައިދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ވަނގަރު 6.9 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި 19/3/2006
21 މެދުކުބުރުދޫ މަރޮށީގެ ހުޅަނގުދެކުނުން ކުބުރުދޫ 43.81 ކުއްޔަށްދީފައި (ސީނު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) 03/10/2008
22 މާކަނޑޫދޫ މިލަންދޫއާއި ފަރުކޮޅާއި ދެމެދު މާކަނޑޫދޫ 88.36 އެގްރި އެސެންޝަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (21 އަހަރު) 26/8/2013
23 މަތިކޮމަންޑޫ ކޮމަންޑޫގެ ހުޅަނގުން މަތިކޮމަންޑޫ 5.8 ކޮމަންޑޫއޮފީސް (ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިޔެދީފައި) 15/3/1998
24 މިގޫދޫ ނަރުދޫގެ ދެކުނުން ހިރުނބަދޫއާއި ދެމެދު މިގޫދޫ 7.8 މުޙައްމަދު ޙަސަން ސީސަންގެ/ ށ.މާކަނޑޫދޫ 07/01/1968
25 މަޑިކުރެއްދޫ ފޯކައިދޫގެ ދެކުނުން ކުރެއްދޫ 41.83 ކުއްޔަށްދީފައި (އެފް ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް) 15/4/2003
26 މަޑިދޫ ފޯކައިދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި މަޑިދޫ 101.5 ކުއްޔަށްދީފައި (މުޙައްމަދު ވަޙީދު އައްސޭރި ށ.މަރޮށި) 07/03/1994
27 މެދުރަށް ކޮމަންޑޫގެ ދެކުނުން ދިގުރަށާއި ދިގުވެލިދޫ މައިރަށާއި ދެމެދުގައި މެދުރަށް 6.7 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 17/2/2010
28 ފުށިފަރު ގޮއިދޫގެ ދެކުނުން ފުށިފަރު 3.6 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 07/03/2014
29 ފަރުކޮޅު ފުނަދޫގެ އުތުރުކޮޅު ފަޅުގައި އެންމެ އުތުރުގައި ފަރުކޮޅު 68.4 23/6/2013
30 ދެރުއްހުރާ ފުނަދޫގެ އިރުމަތީފަރާތު ތޮށީގައި ދެރުއްހުރާ 4.8 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 02/01/1992
31 ދޮޅިޔަދޫ މާއުނގޫދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ދޮޅިޔަދޫ 14.4 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި 03/11/2004
32 ދޮޅިޔަދޫ ކުޑަރަށް ދޮޅިޔަދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ފަޅުގައި އެންމެ އިރުން ދޮޅިޔަދޫ ކުޑަރަށް 0.1 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 24/2/2000
33 ދިގުވެލިދޫ (މައިރަށް) ކޮމަންޑޫގެ ދެކުނުން ކީކިމިންޏާއި ދޭތެރޭގައި ވެލިދޫ މައިރަށް 6.9 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 01/08/2006
34 ދިގުރަށް ކޮމަންޑޫގެ ދެކުނުން ދިގުރަށް 5.1 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި 17/2/2010
35 ތައްބޭހުރާ ދޮންވެލިހުރާގެ ދެކުނުން ތަށިމަތީ ތައްބޭހުރާ 0.1 ޢަލީ ޔޫސުފް ޙުސްނުހީނާގެ/ ށ.ފީވައް 22/1/2003
36 ގާކޮށިނބި ބިލެތްފަހީގެ އިރު ދެކުނުން ގާކޮށިނބި 18.1 ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި 19/4/2006
37 ގައްލައިދޫ ކީކިމިނީގެ ދެކުނުން ގައްލައިދޫ 12.6 ޢަބުދުލްޙަމީދު ޢަބުދުލްވައްހާބު މއ.ދަހަރާގެ/ މާލެ 11/01/1969
38 ފިރުނބައިދޫ ކަނބާލިފަރުގެ ހުޅަނގުން ފިރުނބައިދޫ 14.23 21 އަހަރަށް. މޫސާ ފަތުހީ، ކޮމަންޑޫ، ފަތިސްހަނދުވަރު ( 7912982) ފިޝަރީޒް 23/05/2013
39 ދެކިނަންފަރު ގައްލައިދޫގެ އިރު ދެކުނުން ދެކިނަންފަރު
40 ދޮންވެލިހުރާ ފަރުކޮޅާއި އިންވެގެން ފަރުކޮޅުގެ އިރުދެކުނުން ދޮންވެލިހުރާ
41 ނާއިންފަރު ފިނޮޅު