ބިލެއްފަހި


ބިލެއްފަހި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540047

ފެކްސް: 6540047

އީމެއިލް: bilehfahi@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އަބްދުﷲ ޒިޔާދު

ފޯން: 7904032

ށ. ބިލެއްފައްސަކީ ށ އަތޮޅުގެ ޗާޓްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 6 ވަނަ ރަށެވެ. ރަށުގެ މައިގަނޑު އިގްތިޞާދު ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 62.01 ހެކްޓަރު ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކިއްސަރު ވަޑާން
ރަށުގެ ކޯޑް C6 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03060 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 14
ރަށުގެ އާބާދީ 689 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 00
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 02
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން