ގޮއިދޫ


ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540043

ފެކްސް: 6540043

އީމެއިލް: info@goidhoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Goidhoo Council

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫއަކީ ބޮޑުމިނުގައި 106 ހެކްޓަރު ހުންނަ ރަށެކެވެ. ޖުމްލަ އާބާދީގައި 735 މީހުން ދިރިއުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން 490 މީހުންނަކީ 35 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނެވެ. ޕްރީ ސްކޫލް ޚިދުމަތާއިއެކު ގްރޭޑް 10އާއި ހަމައަށް ތައުލީމް ހާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާއިރު ޖުމްލަ ކިޔަވާކުދިންގެ އަދަދަކީ 126އެވެ. 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާއިރު 1 ޑޮކްޓަރާއިއެކު ޞިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދަނީ ޞިއްހީމަރުކަޒުންނެވެ. ރަށުގެ މީހުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރަށުންބޭރު ވަޒީފާތަކުގައާއި ރިޒޯޓްތަކުގައެވެ. ރަށުގައި ކުޅޭ މައިގަނޑު ކުޅިވަރަކީ ފުޓުބޯޅައެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 106 ހެކްޓަރ ދަނޑުވެރިކަން، ފަންގެވިނުން މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑް C3 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03030 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 05
ރަށުގެ އާބާދީ 735 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 01
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސެކަންޑަރީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު ނެތް
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު ނެތް
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް ނެތް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 198
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން 15