ފޯކައިދޫ


ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540048

ފެކްސް: 6540048

އީމެއިލް: secretariat@foakaidhoocouncil.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Foakaidhoo Council

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ފޯން: 

ށ. ފޯކައިދޫއަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 68.69 ހެކްޓަރު ހުރި 1720 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 68.69 ހެކްޓަރ ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑް C7 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03070 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން
ރަށުގެ އާބާދީ 1720 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 04
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 03
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 02
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 03
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން