ފޭދޫ


ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540045

ފެކްސް: 6540045

އީމެއިލް: feydhoo@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
ރަށުގެ ކޯޑް C4 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން
ރަށުގެ އާބާދީ ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން