ފޭދޫ


ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540045

ފެކްސް: 6540045

އީމެއިލް: feydhoo@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 81.73 ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަން
މަސްވެރިކަން
ވަޑާންކުރުން
ދަނޑުވެރިކަން
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
ރަށުގެ ކޯޑް C4 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 3040 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 22
ރަށުގެ އާބާދީ 1262 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 2
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 2
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 2
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 1
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 1
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 1 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 1
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 1
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން ނެތް
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި ނެތް
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން 24