ފުނަދޫ


ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540052

ފެކްސް: 6540053

އީމެއިލް: funadhoo.council@gmail.com

ސޯޝަލް މީޑިއާ: shaviyanifunadhoo

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އަޙްމަދު އިބްރާހިމް

ފޯން: 7934237

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ މަރުކަޒީރަށް ފުނަދުއަކީ އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައިވާރަށެކެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ އުތުރުން "53 '8  '6 ހުޅަގުން "26  '12  '73 ގައެވެ. މިރަށުގެ ދިގުމިނަކީ 2350 މީޓަރެވެ. ފުޅާމިނަކީ 450 މީޓަރެވެ. ފުނަދޫގެ ބޮޑުމިނަކީ 78 ހެކްޓަރެވެ.  މިރަށަކީ ކުރިން ފަޅުރަށެކެވެ. މިރަށް އާބާދުވާން ފަށާފައިވަނީ 1968ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ 01 ދުވަހު ށ.ޅައިމަގުން ށ.އަތޮޅު އޮފީސް މިރަށަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިރަށުގައި މީހުން އާބާދުވާން ފަށާފައިވަނީ 1970 ވަނައަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 3ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނ. ބޮމަސްދޫއިން 36 ގޭގެ 180 މީހުން މިރަށަށް ހިޖްރަކުރުމުންނެވެ.  ބޮމަސްދޫ މީހުން މިރަށަށް ބަދަލުވެ ނިމިފައިވަނީ 1973 ވަނައަހަރުއެވެ. ކުރިން މިރަށަށް ކިޔަމުންއައި ނަން (ފަރުކޮޅުފުނަދޫ)  "ފުނަދޫ " މިނަމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވަނީ 12 މާރޗް 1995ގައެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގެވި އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެދަށުން މިރަށަށް މިއަތޮޅުގެ 9 ރަށަކުން މީހުން ބަދަލުވެފައިވެއެވެ. މިއަތޮޅު ފިރުބައިދޫގެ ހުރިހާމީހުން މިރަށަށް ބަދަލުކޮށް 19 އޮގަސްޓް 2004ގައި ފިރުނބައިދޫއަކީ ފަޅުރަށެއް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވި އެވެ. އެގޮތުން ށ.ފިރުބައިދޫން 781 މީހުން މިރަށަށް ބަދަލުވެފައި ވެއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2009ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ށ.ނޫމަރާއިން 271 މީހުން ބަދަލުވެފައި ވެއެވެ. 2004 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން 2009 ވަނައަހަރާއިހަމައަށް މާކަނޑޫދޫން 130 މީހުން މިރަށަށް ހިޖްރަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2009 ވަނައަހަރު މާއުނގޫދޫން 42 މީހުން ކޮމަންޑޫ 18 މީހުން، މަރޮށިން 8 މީހުން ފޭދޫން 6 މީހުން ޅައިމަގުން 5 މީހުން މިރަށަށްބަދަލު ވެފައިވެއެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 78 ހެކްޓަރ ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން، އިމާރާތްކުރުން
ރަށުގެ ކޯޑް C15 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03150 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 42
ރަށުގެ އާބާދީ 2519 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 03
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 03
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް 1 ވިލާކޮލެޖް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 02
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 2 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ރައްޔިތުން ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 07
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 00
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން