މިލަންދޫ


މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540063

ފެކްސް: 6540063

އީމެއިލް: milandhoo@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ށ މިލަންދޫއަކީ ށ މާކަނޑޫދޫ މީހުން މާކަނޑޫދޫގައި ހުރި ތިމާވެށީގެ ދަތި އުނދަގޫތަކެއްގެ ސަބަބުން އަލަށް އާބާދުކުރެވި މީހުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މާކަނޑޫދޫ މީހުން މިލަންދުއަށް ބަދަލުވާން ފެށީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2000ގައެވެ. މީހުން ބަދަލުވެ ނިމިފައިވަނީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2005ގައެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
ރަށުގެ ކޯޑް C16 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03160 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން
ރަށުގެ އާބާދީ 2383 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު މަތީ ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން