މާއުނގޫދޫ


މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540056

ފެކްސް: 6540056

އީމެއިލް: maaungoodhoo@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 26 ހެކްޓަރ ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑް C14 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03140 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 12
ރަށުގެ އާބާދީ 1145 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސެކަންޑަރީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 00
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 1 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 00
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު (ފެނަކަ ) ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 03
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 29
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން 37