މަރޮށި


މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540054

ފެކްސް: 6540054

އީމެއިލް: maroshi@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އަޙްމަދު އަބްރާރު

ފޯން: 

ށ. މަރޮއްޓަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 41.4 ހެކްޓަރު ހުރި 969 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 41.4 ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑް C10 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03100 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން
ރަށުގެ އާބާދީ 969 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 00
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން