ކޮމަންޑޫ


ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540027

ފެކްސް: 6540027

އީމެއިލް: komandoo@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: މުޙައްމަދު ސިނާން

ފޯން: 

ށ.ކޮމަންޑޫއަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކާ އަޅާބަލާއިރު އާބާދީ ބޮޑު، އަދި ބިންކުޑަ ރަށްވެސްމެއެވެ. މިރަށުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 6 އޭކަރެވެ. އާބާދީއަކީ 1741 އެވެ. އެއީ 845 އަންހެނުންނާއި 896 ފިރިހެނުންނެވެ.

މިރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިގޮތުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާ، ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރި ކަމާއި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާ، ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމާ، ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމާ، އިހިނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި ލޭނުއެޅުމާ، ކަށިމިޔަރު ބޭނުމާ، ވަދުމަސްވެރިކަމާ، ކަހަނބުހިފުމުގެ މަސައްކަތަކީ ފަސްމަގުގައި ކުރި މަސައްކަތެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 6 އޭކަރު ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑް C13 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03130 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 52
ރަށުގެ އާބާދީ 1853 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 03
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 03
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު މަތީ ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 02 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 00
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 01
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 08
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 01
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން