ކަނޑިތީމު


ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540041

ފެކްސް: 6540041

އީމެއިލް: info@kanditheemu.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Kanditheemu Council

ށ. ކަނޑިތީމަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 88 ހެކްޓަރު ހުރި 1529 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. އަދި މިރަށަކީ ޒަމާނުއްސުރެއް އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބަލާއިރު މަސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރަށަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިއްސަރު ވަޑާމާއި، ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުން އަދި ދަނޑުވެރިކަންފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ މިރަށުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 88 ހެކްޓަރ ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން، ވަޑާންކުރުން، އިމާރާތްކުރުން
ރަށުގެ ކޯޑް C1 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03010 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 17
ރަށުގެ އާބާދީ 1545 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 04
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 04
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް 00 ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 06
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 40
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރެވިފައި ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން 15