ޅައިމަގު


ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540051

ފެކްސް: 6540051

އީމެއިލް: lhaimagu@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ޅައިމަގަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ އިރުދެކުނުން އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީގައި ފުނަދޫގެ ހުނޅަގުން ގާތްގަޑަކަށް 3 މޭލު ހުނޅަގުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. މިއީ މިލަދުންމަޑުލުކިޔާ ޤުދުރަތީ އަތޮޅުގެ ރަށެކެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ށ. އަތޮޅުގެ ރަށެކެވެ. މިރަށާއި މާލެއާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް 130 މޭލުއެވެ. ރަށުގެ ނަންބަރަކީ 280 އެވެ.  މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރިސޯޓްތަކުގައެވެ. މިރަށުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަޑަކަށް 2840 ފޫޓެވެ. ފުޅާމިނަކީ 2245 ފޫޓެއެވެ. 

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 28.55 ހެކްޓަރު ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރިސޯޓް ވަޒީފާ
ރަށުގެ ކޯޑް C11 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03110 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 06
ރަށުގެ އާބާދީ 831 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 00
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 03
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 00
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން 12