ޅައިމަގު


ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540051

ފެކްސް: 6540051

އީމެއިލް: lhaimagu@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ށ. ޅައިމަގަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 28.55 ހެކްޓަރު ހުރި 418 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 28.55 ހެކްޓަރު ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑް C11 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03110 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 06
ރަށުގެ އާބާދީ 418 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރުހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 00
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެކަނަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 03
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 00
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން