ނޫމަރާ


ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540042

ފެކްސް: 6540042

އީމެއިލް: noomaraa@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
ރަށުގެ ކޯޑް C2 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03020 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން
ރަށުގެ އާބާދީ 473 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން