ނޫމަރާ


ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540042

ފެކްސް: 6540042

އީމެއިލް: info@noomaraa.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ:

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 50.12 ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކިއްސަރު ވަޑާން
ފަންގި ވިނުން
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ
ރަށުގެ ކޯޑް C2 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03020 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 12
ރަށުގެ އާބާދީ 481 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 03
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 01
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު ނެތް
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 1 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު ނެތް
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް ނެތް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 54
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި ނެތް
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން