ނަރުދޫ


ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540049

ފެކްސް: 6540049

އީމެއިލް: narudhoo@shaviyani.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: 

ފޯން: 

ށ. ނަރުދޫއަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 47.33 ހެކްޓަރު ހުރި 604 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 47.33 ހެކްޓަރު ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ދަނޑުވެރިކަން، މަސްވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑް C8 ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 03080 ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން 07
ރަށުގެ އާބާދީ 618 ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް 02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ބަނދަރު ހެދިފައި ރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް 01
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރު ސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު 00
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސް ނެތް ރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު 01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްހީމަރުކަޒު ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު 01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ 01 ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު 01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް 01
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ނެތް ރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން 60
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި 01
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ނެތް ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން 16