`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    ރިޕޯޓް
2016ވަނަ އަހަރުަގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯރޓް
2016-07-19

2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް
2015-11-09

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
2015-02-11

2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް
2014-10-09

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2013ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
2014-01-26

2013ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް
2013-07-29

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާޜާގެ 2012ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް
2013-06-13

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
2013-01-15

2012 ވަނައަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް
2013-01-17

2012 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް
2012-08-06

1
2
>>