`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    ޤަރާރު
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކުމާގުޅޭ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަރާރު
2016-05-18


2015-07-23

ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަރާރު
2014-02-28

2013 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ކަނޑައެޅުއްވި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަކީ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަރާރު
2013-01-09

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި، އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު
2012-11-05

ކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި، ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅި ޤަރާރު
2011-10-11

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ "އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަންޑު" އުފެއްދުމުގެ ޤަރާރު
2011-10-11

އަތޮޅުއޮފީހާއި، އަތޮޅުކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ހުރި އެންމެހާ ތަންތަނާއި، ތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޤަރާރު
2011-09-06

ދުވަހު ފާސްކުރެވުނު 2011/05 ނަންބަރު ޤަރާރު
2011-03-22

ދުވަހު ފާސްކުރެވުނު 2011/04 ނަންބަރު ޤަރާރު
2011-03-17

1
2
>>