`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    ނިންމުން
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުން
2011-04-05

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބޭނުމަށް ހުޅުވަންޖެހޭ އެކައުންޓުތަކުގެ މައްސަލަ
2011-03-17

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން
2011-03-29

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް
2011-03-23

އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުން
2011-03-23

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމި ނިންމުން
2011-03-13

ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކަމަޑޭޝަނުގައި ކައުންސިލަރުން ތިބުމާބެހޭގޮތުން ނިންމިނިންމުން
2011-03-13

ދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން
2011-03-08

ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދެ ކައުންސިލަރުން ހާޟިރުނުވާތީ ހިންގާ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމިނިންމުން
2011-03-01

ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތައް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިނިންމުން.
2011-02-26

<
21