`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    ނިންމުން
އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުންނެގުނު ތަކެއްޗާއި، ގުދަނުގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަންކިއުން
2017-02-09

މަދަދުލޯނު ޤަވާޢިދުން ނުދައްކާ މީހުންނާމެދު ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން
2017-02-09

ބީއެމްއެލް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ އެގްރިމެންޓް މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
2017-02-09

2016ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކަުއުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން
2017-01-22

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުަގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
2017-01-15

ބީ.އެމް.އެލް އަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
2017-01-10

ފެރީގެ ޝެޑިއުލް ބަދަލުވެފައިވާތީ ހަފްތާ ބަންދަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނައުން
2016-12-15

2016ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން 2016 ވަނަ އަހަރު ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ފައިސާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ޚަރަދުކުރުން
2016-12-15

2017 އިން 2021 އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފާސްކުރުން
2016-12-15

މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމާބެހޭ
2016-12-15

<
1
2
3
4
5
>>