`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    ޚަބަރު
ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
2016-10-20

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފި
2016-09-19

ވިޔަވަތި އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
2016-08-31

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފެށިއްޖެ.
2016-07-26

މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި
2016-07-26

ށ.އަތޮޅުގައި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށިއްޖެ.
2016-07-14

ފުނަދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި
2016-06-04

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި
2016-05-15

ކުށްކުރުން މަދުވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި
2016-05-05

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށްފި
2016-04-21

<
1
2
3
4
5
>>