`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    ޚަބަރު
ޑެންގީ ހުމުން ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށިއްޖެ.
2011-07-06

އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ތަޢާރަފް ކުރުމަށާއި، ވެބްސައިޓް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޙަފުލާއެއް ބޭއްވިއްޖެ.
2011-07-06

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމެލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލު މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
2011-06-20

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާބެހޭ ވާރކްޝޮޕެއް ފެށިއްޖެ.
2011-06-09

ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުން މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
2011-05-30

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ޕްރީސްކޫލްގެ ނިއުޓްރިޝަން ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ.
2011-05-06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި، ޔޫ. އެން. ޑީ. ޕީ ގުޅިގެން ފުނަދޫގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
2011-05-06

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
2011-05-06

ސިވިލްސާރވިސްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުނަދޫގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
2011-05-06

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ "ށ. އަތޮޅު މުބާރާތް" ބޭއްވިއްޖެ!
2011-05-06

<
18