`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    އިއުލާން
ށ.އަތޮޅު އެކަޑަމިކް އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
2015-02-12

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވޭން މަރާމާތުކުރުން
2015-02-03

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓޮޔޯޓާ ވޭންގެ ބްރޭކް ސިސްޓަމް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
2015-01-15

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންޓަނާޓަވަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެމަތީއަގު
2014-12-22

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންޓަނާ ޓަވަރ ސިޓީލާ ނީލަމުން ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމަމަތީ އަގު
2014-12-17

އެންޓަނާ ޓަވަރު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
2014-12-14

އައުޓް ބޯޑް 2 އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
2014-12-14

އަތޮޅުވެހި 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ބައެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން
2014-10-14

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އ. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2014-10-14

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހި ދުއްވަން ދަނޭތޯ ޢަަމަލީގޮތުން ޓެސްޓްކުރައްވާ އެގްޒަމިނަރުން ހޯދުން
2014-09-14

<
1
2
3
4
5
6
7
>>