`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    އިއުލާން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2016-02-01

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2015-12-24

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2015-12-24

1- ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓަށް އ.ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުން
2015-08-23

މިއިދާރާގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުން
2015-08-23

ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން
2015-08-23

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2015-06-15

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުން
2015-06-15

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުން
2015-05-27

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ތަކެތި ހޯދުން
08/04/2015

<
1
2
3
4
5
6
>>