`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    އިއުލާން
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާޜާގެ އައުޓްބޯޑު 2 އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
2016-10-03

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
2016-08-28

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2016-06-01

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2016-05-17

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފަޅުވެރިއަކު ހޯދުން
2016-05-09

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2016-05-09

ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ އިމާމުން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
2016-03-03

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2016-02-24

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދުން
2016-02-24

ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ އިމާމުން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
2016-02-16

<
1
2
3
4
5
>>