`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
    އިއުލާން
ށ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގައު އެތުރުން
2011-10-12

ށ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ކުލަދަވާދުލުން
2011-10-12

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޔުނިޓަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރަކު ހޯދުން
2011-09-26

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސް ޔުނިޓަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރަކު ހޯދުން
2011-09-26

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުން
2011-09-26

އަތޮޅުވެއްސަށް ބައެއް ތަކެތި ހޯދުން
2011-09-14

ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީއަށް ފާމަސިސްޓަކު ހޯދުން
2011-08-17

ށ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރޭގައި ޕާޓްޝަން ޖެހުން
2011-08-15

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރޭގެ ބައެއް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
2011-07-13

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެއަރކޯން ގަތުން
2011-07-13

<
13
>>