`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ
.
ށ. އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަޢްލޫމާތު
މިކައުންސިލްގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ 8 މެންބަރުންނެވެ. 26/02/2014ގައި ހުވާކުރެއްވި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މުޙައްމަދު އާރިފް


ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
arif@shaviyani.gov.mv

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް


ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ibrahimrasheed@shaviyani.gov.mv

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ


ފުނަދޫ ދާއިރާ

ahmedabdulla@shaviyani.gov.mv

ޢަބުދުﷲ އާޠިފް


މިލަންދޫ ދާއިރާ

abdulla.athif@shaviyani.gov.mvއާމިނަތު ނަޒުލާ


ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

aminath.nazla@shaviyani.gov.mv

އަބްދުﷲ ނާހިދު


ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

abdulla.nahidh@shaviyani.gov.mv

އަޙްމަދު ފާއިޒް


ފުނަދޫ ދާއިރާ

ahmed.faiz@shaviyani.gov.mv

އާދަމް ސަޢީދު


މިލަންދޫ ދާއިރާ

adam.saeed@shaviyani.gov.mv